ଏଥର ରିଲାନସ୍ ଜିଓ ଦେବ ଡିଚିଏଚ୍ ସେବା

ଏଥର ରିଲାନସ୍ ଜିଓ ଦେବ ଡିଚିଏଚ୍ ସେବା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ  ୨/୨: ରିଲାନସ୍ ଜିଓ ତାର ବ୍ରୋଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଡିଟିଏଚ୍ ସେବା ଦେବା ଆରମ କରିଦେବ । ଏହି ସେବା ମାଚ ମାସରେ ଆରମ ହେବ ବୋଲି ରିଲାନସ୍ କତୁପଷ କହିଛନି । ରିଲାଏନ୍ସ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ଥିବା ସେଟ୍-ଟପ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି େଓ୍ଵବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସେଟ୍-ଟପ୍ ବକ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଟିଭିରେ ଜିଓଫାଇବର୍ କିଂବା ଡିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।